Obchodní podmínky

MZ-chrom, s.r.o., sídlem V Jilmu 509, 51401 Jilemnice, IČO 02943441, společnost zapsaná u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33517., dále jen dodavatel, nabízí služby v oblasti povrchových úprav kovů (PÚ). Zejména se jedná o následující služby (v závorce jsou uvedeny PÚ dodávané standardně):

  • chromování funkční 
   (elektrolyticky vyloučený povlak ČSN EN ISO 6158 - Fe/Cr10-500hr)
  • zinkování 
   (elektrolyticky vyloučený povlak ČSN EN ISO 2081 - Fe/Zn5-25/[A,C]/T2 dříve ČSN EN 12329)
  • chemická pasivace hliníku 
   (chromátový povlak ČSN EN 12487 - Al/C1, bezbarvá pasivace)

Kromě výše vyjmenovaných povrchových úprav lze dodat samostatně i přípravné procesy:

  • stahování kovových povlaků z oceli
  • tryskání balotinou (pískování)
  • moření ocelových nebo hliníkových výrobků
  • odmaštění

ODBAVENÍ A PROVEDENÍ ZAKÁZKY

Specifikace povrchové úpravy

Odběratel popíše požadavek na druh PÚ.

Požadavek musí být formulován vyčerpávajícím způsobem. Pokud odběratel neumí PÚ přesně specifikovat, musí poskytnout informaci o použití výrobku a jeho umístění, zejména s ohledem na korozivnost prostředí. Dodavatel pak navrhne nejvhodnější postup.

V každém případě bude PÚ provedena podle vzájemné dohody.

Přejímka výrobků a jejich stav

Standardní způsob dodání služby PÚ je EXW.

Příjem a výdej zboží probíhá v provozovně ve všední dny od 7:00 do 15:00 hodin, případně dle dohody.

Odběratel předá k PÚ pouze výrobky čisté, suché či vhodně konzervované,  bez mechanických nečistot. S ohledem na požadovaný typ úpravy nesmí být díly nadměrně zkorodovány nebo jinak poškozeny.

Odběratel dodá výrobky určené pro PÚ ve vlastních obalech, takových, aby byly výrobky chráněny před znečištěním a nežádoucím poškozením. V nich jsou výrobky opět předány odběrateli zpět .

Dodavatel může odmítnout přijetí výrobků, pokud tyto podmínky nejsou splněny, nebo může odběrateli účtovat vícenáklady spojené s nadstandardními předúpravami, manipulací nad rámec běžného zacházení apod.

Na předané hotové výrobky dodavatel vystaví dodací list. Ten je podkladem pro fakturaci.

Dodací lhůta

Pokud není smluveno jinak, je dodací lhůta stanovena dohodou při převzetí zakázky dodavatelem.

 

ÚHRADA ZA DODANÉ SLUŽBY

Stanovení ceny

Cena za provedené služby je stanovena podle platného ceníku, na základě individuální kalkulace nebo dohodou. Cena uvedená na objednávce není směrodatná, jestliže se na ní dodavatel a odběratel dříve nedohodli.

Kalkulační jednotkou pro stanovení ceny jsou hmotnost nebo plocha výrobku. V případech závěsové zakázky může být základem pro kalkulaci cena provozu galvanizační vany. Pískování, broušení a leštění se kalkuluje na základě doby provádění operace.

Nejnižší cena za jednorázovou zakázku je 50 Kč bez DPH. Pokud se při fakturaci sdružuje více drobných zakázek, sčítají se skutečné ceny (nikoli každá z nich před sečtením zaokrouhlena na 50 Kč).

Fakturace

Za provedené služby dodavatel vystaví fakturu nebo prodejku za hotové. Podkladem pro její vystavení je objednávka nebo dodací list, případně – nebyly-li se zakázkou dodány – nahrazuje tyto dokumenty interní průvodka. Pokud pro odběratele provádíme služby opakovaně, může dodavatel vystavit jednu fakturu sdružující několik zakázek za určité období, obvykle za 1 měsíc.

Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je doba splatnosti faktury 14 dní.

Dodavatel je v případě prodlení s úhradou faktur oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

V případě opakovaného nebo delšího prodlení s úhradou faktur může dodavatel zastavit práci na nové zakázce a má právo na zastavení expedice hotových výrobků do doby, kdy budou faktury řádně splaceny.

Pokud pro odběratele zpracováváme první zakázku, požadujeme platbu při převzetí zboží. Stejně tak v případě špatné platební historie zákazníka.

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Omezení odpovědnosti

Odpovědnost dodavatele je limitována dvojnásobkem ceny účtované za PÚ.

Dodavatel nenese odpovědnost za případnou neslučitelnost provedené PÚ se skutečným užíváním výrobku.

Platnost podmínek, výpovědní lhůta

Tyto standardní technické a dodací podmínky se stanovují s platností na dobu neurčitou a jsou nedílnou součástí každé nabídky a slouží jako výchozí materiál případné smlouvy o dílo.

Dodavatel si vyhrazuje právo podmínky změnit, o čemž bude smluvní partnery informovat s předstihem 1 měsíc.